Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Privacyreglement

Dit is het Privacyreglement van Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V., gevestigd te Leeuwarden en
kantoorhoudende 8911 AE te Leeuwarden op het Sophialaan 36, ingeschreven in het handelsregister onder
dossiernummer 61316113, hierna: ‘FSFE’.

 

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en gaan daar dan ook zorgvuldig mee om. In dit
Privacyreglement informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

FSFE heeft het beheer van het fonds uitbesteed aan Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn). Dit Privacyreglement wordt aan u verstrekt door SVn namens FSFE. Waar dit het geval is, dient
‘wij’ en ‘ons’ in dit Privacyreglement te worden gelezen als verwijzingen naar FSFE welke wordt
vertegenwoordigd door SVn.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij een (klant)relatie willen krijgen, hebben of hebben
gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 

 • potentiële, huidige of voormalige klanten en hun vertegenwoordigers;
 • personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een (klant)relatie mee willen krijgen, hebben of hebben gehad;
 • bezoekers van onze website;
 • sollicitanten en/of personen die (potentieel) door ons worden ingehuurd;
 • overige personen waarmee wij contact onderhouden.
Doeleinden: waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
 1. Het aangaan en beheren van een klantrelatie
  Als u of uw bedrijf klant wilt worden of een nieuw product (denk aan financieringsfaciliteiten, leningen, garanties) wilt afnemen, zijn persoonsgegevens van u nodig. Zo vragen wij een kopie van uw legitimatiebewijs om uw identiteit vast te stellen en te controleren. Indien u namens uw bedrijf een product wilt afnemen, verwerken wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om vast te stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van andere personen indien u deze in verband met de aanvraag met ons deelt.Wij zijn verplicht onderzoek te doen om te beoordelen of wij u of uw bedrijf als klant mogen accepteren en een product kan worden verstrekt. Ook kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken die van anderen worden verkregen, bijvoorbeeld van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door BKR vindt u op www.bkr.nl. Indien u namens uw bedrijf een product wilt afnemen, verwerken wij ook persoonsgegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van uw bedrijf om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij geen overeenkomst met u of uw bedrijf aangaan.De noodzakelijke documenten en persoonsgegevens leggen wij vast in het klantdossier. De gegevens in het klantdossier gebruiken wij om u goed van dienst te kunnen zijn gedurende de periode dat u of uw bedrijf klant bij ons bent, om contact met u te onderhouden, eventuele vragen te beantwoorden en om de overeenkomst waarbij u of uw bedrijf partij bent/is te kunnen uitvoeren. Afspraken die wij met u maken, zoals in (telefoon)gesprekken en chats, kunnen ook worden opgenomen ter vastlegging of als bewijsvoering.
 2. Het voorkomen en onderzoeken van fraude
  Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt om fraude te voorkomen en te onderzoeken. Wij controleren onder meer of de (pseudo)UBO van een bedrijf een ‘Politically Exposed Person’ is (PEP‐toets) en of de (pseudo)UBO of het bedrijf op een sanctielijst is opgenomen (Sanctie‐toets). Ook kunnen wij openbare bronnen raadplegen, zoals openbare registers, kranten en het internet. Hiermee willen wij uw en onze belangen en die van de financiële sector beschermen. Als u aannemer en/of installateur bent van een klant van het fonds, kunnen onder strikte voorwaarden uw persoonsgegevens worden geregistreerd in het intern Signalenregister aannemers installateurs van SVn (Signalenregister), indien wij gefundeerde negatieve signalen of ervaringen ontvangen over u of uw bedrijf. Daarmee willen wij voorkomen dat klanten worden gedupeerd door bijvoorbeeld aannemers/installateurs die geen deugdelijke diensten leveren en wordt nader invulling gegeven aan haar (zorg)verplichtingen. Wij ontvangen persoonsgegevens van aannemers en/of installateurs via onze klanten en/of via openbare bronnen (zoals nieuwsmedia).
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Op grond van weten regelgeving moeten wij bepaalde persoonsgegevens van klanten bijvoorbeeld vastleggen en soms ook verstrekken aan instanties of toezichthouders, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook moeten wij persoonsgegevens bewaren conform wettelijke bewaartermijnen.
 4. Het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten
  Om u goed van dienst te blijven zijn, zijn wij voortdurend bezig met de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld door middel van klantonderzoek. Soms worden hiervoor persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product. Ook kunnen wij (telefoon)gesprekken opnemen voor kwaliteitsbewaking en trainings‐, coachings‐ en beoordelingsdoeleinden.
 5. Het uitvoeren van promotie‐ en marketingdoeleinden
  Wij verwerken ook persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt bijvoorbeeld per post, telefoon of email worden geïnformeerd over (soortgelijke) producten en diensten. Voor sommige marketingactiviteiten is uw voorafgaande toestemming vereist. Wilt u niet (meer) benaderd worden voor marketingactiviteiten dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit Privacyreglement. Onze websites maken gebruik van cookies. Hierop is ons Cookiereglement (zoals beschikbaar op onze website) van toepassing.
 6. Het ondersteunen van onze partners bij de uitvoering van hun (publieke) taken
  Wij verwerken ook persoonsgegevens om de participanten in het fonds en andere (samen)werkingspartner(s) van het fonds te ondersteunen bij de invulling van hun (publieke) taken en bij het mogelijk maken van hun doelstellingen.
 7. Statistieken
  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over de aangevraagde en verstrekte producten delen met derden. De persoonsgegevens worden in dit verband zoveel mogelijk geanonimiseerd.
 8. Het werven & selecteren van sollicitanten
  Wij verwerken persoonsgegevens voor de werving, selectie en beoordeling van sollicitanten en personen die (potentieel) door ons worden ingehuurd. Als u bij ons solliciteert of contact heeft met ons in verband met potentiële inhuur, dan kunnen wij naast  persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld CV en brief) ook persoonsgegevens raadplegen die door u zelf openbaar zijn gemaakt via zakelijke sociale media. Daarnaast kunnen wij een pre‐employment screening inzetten. Indien een dergelijke screening van toepassing is, informeren wij u hierover voorafgaand. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen via door ons ingeschakelde werving‐ en selectiebureaus.
 9. Het aangaan en beheren van een relatie als leverancier of andere zakelijke niet‐klantrelatie Ook als u als individu of als vertegenwoordiger van een bedrijf contact met ons heeft in hoedanigheid van een (potentiële, huidige of voormalige) leverancier, of in verband met een andere zakelijke niet‐klantrelatie, verwerken wij uw persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens om contact met u te onderhouden, waaronder gespreksverslagen, of om een overeenkomst met u of uw bedrijf aan te gaan of uit te voeren. Naast persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt kunnen wij persoonsgegevens raadplegen uit openbare bronnen, zoals het handelsregister of zakelijke sociale media.
Grondslagen voor de gegevensverwerkingen

Wij verwerken uw gegevens voor het overgrote deel als onderdeel van het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Ook moeten wij soms uw gegevens verwerken als gevolg van een wettelijke verplichting waar wij aan moeten voldoen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor bepaalde gerechtvaardigde belangen zoals:

 • voor kwaliteitsbewaking en trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden,
 • ter voorkoming van fraude,
 • om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector te waarborgen,
 • voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten,
 • voor marketingactiviteiten of
 • administratie in het kader van een aanvraag voor een financieel product en het beheer daarvan of het doen van betalingen om samen met gemeentes, provincies (en andere overheden), fondsen, woningcorporaties, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) en/of samenwerkingspartners (publieke) doelstellingen op het gebied van maatschappelijk gewenste projecten mogelijk te maken

Voor bepaalde verwerkingen hebben wij uw toestemming nodig. In deze gevallen heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken ten aanzien van toekomstige verwerkingen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen. Alleen medewerkers die hier voor hun functie toegang toe moeten hebben kunnen uw persoonsgegevens verwerken. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen gegevens als we dat wettelijk verplicht zijn, en om fraude en witwassen te voorkomen. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Persoonsgegevens en andere financiële instellingen.

Indien uw lening mogelijk wordt gemaakt door een gemeente, provincie (of andere overheid), fonds, woningcorporatie, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) en/of samenwerkingspartner, worden uw persoonsgegevens in het kader van uw aanvraag en beheer van uw lening ook gedeeld met deze gemeente, provincie (of andere overheid), fonds, woningcorporatie, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) en/of samenwerkingspartner. Ditzelfde kan gelden indien wij betalingen verrichten namens een gemeente, provincie (of andere overheid), fonds, woningcorporatie en/of samenwerkingspartner.

Daarnaast worden uw gegevens gedeeld met derde partijen als wij opdrachtnemers inschakelen voor bepaalde werkzaamheden. Bijvoorbeeld onze IT-leverancier voor hosting, onderhoud en support van ons IT-systeem. Of voor het verzorgen van drukwerk en het uitvoeren van klantonderzoek. Er wordt samengewerkt met opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij hebben een geheimhoudingsverplichting. Zij mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doelen. Mocht sprake zijn van een verwerking buiten de E.E.R. in een land dat geen soortgelijke privacybescherming biedt als de E.E.R. dan zullen wij voor passende waarborgen zorgen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Als u een lening of krediet bij ons heeft, geven wij uw gegevens in bepaalde gevallen ook door aan BKR. Bijvoorbeeld de hoogte van de lening of betalingsachterstanden. Ook delen we persoonsgegevens met notariskantoren, deurwaarders, curatoren en makelaars/taxateurs wanneer we zekerheden moeten uitwinnen.

Verwijzingen en links

Op onze website staan links naar andere externe websites. Ook wordt vanaf externe websites naar onze website verwezen en wordt ons logo gebruikt op externe websites. Dit Privacyreglement geldt niet voor die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd te controleren op welke manier deze websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Regels bij het verwerken van persoonsgegevens

Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld aan de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG), bij het sturen van commerciële berichten per e-mail of telemarketing aan de Telecommunicatiewet en overige wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens bij ons als verwerkingsverantwoordelijke bekend zijn? Dit kunt u ons altijd vragen. Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze gegevens aan te passen of aan te vullen. Als u vindt dat uw gegevens verwijderd of qua verwerking beperkt moeten worden, of als u bezwaar heeft tegen een verwerking dan wel uw gegevens wilt overdragen, dan kunt u dit ook aan ons doorgeven. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit Privacyreglement.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Hierop is ons Cookiereglement (zoals beschikbaar op onze websites) van toepassing.

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geëvalueerd en geprobeerd te voorspellen.

Wij maken geen gebruik van profilering.

Wijzigingen van het Privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de wet of vanwege ons beleid. Raadpleeg daarom regelmatig het Privacyreglement op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie. De laatste wijziging was op 3 juni 2022.

Vragen of klachten

Als u een vraag of klacht heeft over dit Privacyreglement of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen met:

FSFE B.V.
T.a.v. Privacy Officer
Postbus 40
3800 AA Amersfoort

Telefoon: 088 253 9400

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming bij SVn via privacy@svn.nl. Overigens heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.