Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Privacyreglement

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (hierna FSFE) verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacyreglement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw medewerkers.

 

Het FSFE heeft stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) opdracht gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Waar wordt gesproken over wij wordt hiermee FSFE en/of SVn bedoeld.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij  een klantrelatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 

 • (voormalig) Klanten en hun vertegenwoordigers.
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee willen krijgen, hebben of hebben gehad.
 • Bezoekers van onze website.
 • Andere personen waar we contact mee hebben.
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
 1. Om een klantrelatie met u of uw bedrijf aan te kunnen gaan

Als u (of uw bedrijf) klant wilt worden of een nieuw product wilt afnemen, zijn persoonsgegevens van u nodig. Zo vragen wij een kopie van uw legitimatiebewijs om uw identiteit vast te stellen en te controleren. Ook zijn wij vanuit de wet verplicht om onderzoek te doen om te beoordelen of een klant kan worden geaccepteerd of dat een krediet kan worden verstrekt. Hiervoor kunnen we onder andere vragen om informatie over uw inkomen en uw uitgaven. Ook kunnen we gegevens over u gebruiken die van anderen, bijvoorbeeld van Bureau Krediet Registratie (BKR) worden verkregen. Ten aanzien van BKR en consumenten geldt dat uw persoonsgegevens en de gegevens uit de overeenkomst aan BKR worden verstrekt om een check te kunnen doen ten behoeve van klant acceptatie. Indien niet aan een betalingsverplichting wordt voldaan kan dit leiden tot een melding van een achterstand bij BKR die ook door andere BKR deelnemers kan worden gezien. Op www.bkr.nl kunt u meer informatie vinden over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten.

Ook als u voor uw werk contact heeft met FSFE kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw eventuele vragen te beantwoorden.

 

 1. Om de relatie met u te onderhouden en om een overeenkomst of opdrachten uit te kunnen voeren

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens om contact met u te onderhouden en om een overeenkomst waarbij u of uw bedrijf partij is uit te kunnen voeren. Ook kunnen we (telefoon)gesprekken opnemen voor kwaliteitsbewaking en trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden.

 

 1. Om fraude te voorkomen en te onderzoeken

Uw bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt om fraude te voorkomen en te onderzoeken. Hiervoor kunnen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector worden geraadpleegd en kunnen hierin persoonsgegevens worden vastgelegd die ook voor andere deelnemers opvraagbaar zijn. Ook kunnen openbare bronnen worden geraadpleegd, zoals openbare registers, kranten en het internet. De grondslag om dit toe doen, volgt uit een wettelijke verplichting en ons gerechtvaardigd belang. Hiermee willen wij uw en onze belangen en die van de financiële sector beschermen.

Het geheel aan verwerkingen ten aanzien van het Incidentenregister waaraan wij  deelnemen heeft tot doel het ondersteunen van activiteiten gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, daaronder mede begrepen (het geheel van) activiteiten die gericht zijn:

 • op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van de branche waar wij deel van uitmaken, van de economische eenheid (groep) waartoe wij behoren, wij zelf, alsmede van cliënten en medewerkers van ons;
 • op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen en/of overtreding van (wettelijke) voorschriften, gericht tegen de branche waar wij deel van uitmaken, van de economische eenheid (groep) waartoe wij behoren, wij zelf, alsmede van cliënten en medewerkers van ons; en
 • op het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

 

 1. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Op grond van wet- en regelgeving moeten we bepaalde persoonsgegevens van klanten vastleggen en soms ook verstrekken aan instanties of toezichthouders.

Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook moeten persoonsgegevens worden bewaard conform wettelijke bewaarplichten.

 

 1. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te blijven zijn, zijn wij voortdurend bezig met de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld door middel van klantonderzoek. Soms worden hiervoor persoonsgegevens verwerkt. De grondslag hiervoor wordt gevormd door een eigen gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product. Ook gebruiken wij soms persoonsgegevens voor het testen van onze geautomatiseerde systemen.

 

 1. Voor het uitvoeren van promotie- en marketingdoeleinden

Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marketingactiviteiten. U kan door FSFE bijvoorbeeld per post, telefoon of e-mail worden geïnformeerd over producten en diensten. De grondslag hiervoor wordt gevormd door een eigen gerechtvaardigd belang of door u verleende toestemming hiervoor.

Wilt u niet (meer) benaderd worden voor marketingactiviteiten dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit Privacyreglement.

 

 1. Om overheden en andere partners te ondersteunen met hun investeringen in maatschappelijk gewenste projecten

Wij zijn een financiële partner van gemeentes, provincies (en andere overheden), fondsen, woningcorporaties,  Management Autoriteit bij het Programma Kansen voor West en/of samenwerkingspartners op het gebied van volkshuisvesting in brede zin. Wij werken met deze partijen samen bij de invulling van hun taak. In het kader van een aanvraag voor een financieel product en het beheer daarvan of het doen van betalingen namens een dergelijke partij delen wij persoonsgegevens met de hierboven genoemde relevante partij of partijen.

Grondslagen voor de gegevensverwerkingen

Wij verwerken uw gegevens voor het overgrote deel als onderdeel van het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Ook moeten wij soms uw gegevens verwerken als gevolg van een wettelijke verplichting waar wij aan moeten voldoen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor bepaalde gerechtvaardigde belangen zoals:

 • voor kwaliteitsbewaking en trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden,
 • ter voorkoming van fraude,
 • om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector te waarborgen,
 • voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten,
 • voor marketingactiviteiten of
 • administratie in het kader van een aanvraag voor een financieel product en het beheer daarvan of het doen van betalingen om samen met gemeentes, provincies (en andere overheden), fondsen, woningcorporaties, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) en/of samenwerkingspartners (publieke) doelstellingen op het gebied van maatschappelijk gewenste projecten mogelijk te maken

Voor bepaalde verwerkingen hebben wij uw toestemming nodig. In deze gevallen heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken ten aanzien van toekomstige verwerkingen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen. Alleen medewerkers die hier voor hun functie toegang toe moeten hebben kunnen uw persoonsgegevens verwerken. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen gegevens als we dat wettelijk verplicht zijn, en om fraude en witwassen te voorkomen. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Persoonsgegevens en andere financiële instellingen.

Indien uw lening mogelijk wordt gemaakt door een gemeente, provincie (of andere overheid), fonds, woningcorporatie, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) en/of samenwerkingspartner, worden uw persoonsgegevens in het kader van uw aanvraag en beheer van uw lening ook gedeeld met deze gemeente, provincie (of andere overheid), fonds, woningcorporatie, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) en/of samenwerkingspartner. Ditzelfde kan gelden indien wij betalingen verrichten namens een gemeente, provincie (of andere overheid), fonds, woningcorporatie en/of samenwerkingspartner.

Daarnaast worden uw gegevens gedeeld met derde partijen als wij opdrachtnemers inschakelen voor bepaalde werkzaamheden. Bijvoorbeeld onze IT-leverancier voor hosting, onderhoud en support van ons IT-systeem. Of voor het verzorgen van drukwerk en het uitvoeren van klantonderzoek. Er wordt samengewerkt met opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij hebben een geheimhoudingsverplichting. Zij mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doelen. Mocht sprake zijn van een verwerking buiten de E.E.R. in een land dat geen soortgelijke privacybescherming biedt als de E.E.R. dan zullen wij voor passende waarborgen zorgen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Als u een lening of krediet bij ons heeft, geven wij uw gegevens in bepaalde gevallen ook door aan BKR. Bijvoorbeeld de hoogte van de lening of betalingsachterstanden. Ook delen we persoonsgegevens met notariskantoren, deurwaarders, curatoren en makelaars/taxateurs wanneer we zekerheden moeten uitwinnen.

Verwijzingen en links

Op onze website staan links naar andere externe websites. Ook wordt vanaf externe websites naar onze website verwezen en wordt ons logo gebruikt op externe websites. Dit Privacyreglement geldt niet voor die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd te controleren op welke manier deze websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Regels bij het verwerken van persoonsgegevens

Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld aan de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG), bij het sturen van commerciële berichten per e-mail of telemarketing aan de Telecommunicatiewet en overige wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens bij ons als verwerkingsverantwoordelijke bekend zijn? Dit kunt u ons altijd vragen. Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze gegevens aan te passen of aan te vullen. Als u vindt dat uw gegevens verwijderd of qua verwerking beperkt moeten worden, of als u bezwaar heeft tegen een verwerking dan wel uw gegevens wilt overdragen, dan kunt u dit ook aan ons doorgeven. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit Privacyreglement.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Hierop is ons Cookiereglement (zoals beschikbaar op onze websites) van toepassing.

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geëvalueerd en geprobeerd te voorspellen.

Wij maken geen gebruik van profilering.

Wijzigingen van het Privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de wet of vanwege ons beleid. Raadpleeg daarom regelmatig het Privacyreglement op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie. De laatste wijziging was op 3 juni 2022.

Vragen of klachten

Als u een vraag of klacht heeft over dit Privacyreglement of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen met:

FSFE B.V.
T.a.v. Privacy Officer
Postbus 40
3800 AA Amersfoort

Telefoon: 088 253 9400

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming bij SVn via privacy@svn.nl. Overigens heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.