Additional Pages
Custom Links
Connect With Us

Wat is het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)?

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in de provincie Fryslân.

 

Het FSFE verstrekt risicodragende financiering in de vorm van leningen, garanties en/of aandelenkapitaal (in combinatie met private investeerders) met een maximum van € 15 miljoen per project.

 

Het FSFE verstrekt geen subsidies maar uitsluitend marktconforme financieringen.

Het beheer van het fonds is door de provincie uitbesteed aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn). SVn is vervolgens een samenwerking aangegaan met e3 en het Nationaal Groenfonds. Het dagelijkse investeringsmanagement zal uitgevoerd worden door een kernteam van ervaren investment managers vanuit Leeuwarden.  Klik hier voor meer informatie over het team.

 

FSFE BV is een 100% dochter van de Provincie Fryslân, maar heeft een eigen directie en functioneert derhalve volledig zelfstandig. Investeringsbeslissingen worden genomen door het kernteam na advisering door de investeringscommissie.